Odwiedź nasz kanał FB

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie częściowego remontu dachu i jego docieplenia wraz z dostawą i montażem oraz przyłączeniem do sieci OSD kompletnej instalacji fotowoltaicznej, wraz z kompletną dokumentacją wykonawczą i powykonawczą robót i prac, dla TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie”, zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym, dokumentacją i po przeprowadzeniu wizji lokalnej, na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wymagania i warunki związane z realizacją zamówienia określa również załączony wzór umowy.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków publicznych w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 12.05.2021r.

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać w zalecanym terminie co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@hospicjum.org.

Ofertę sporządzoną w języku polskim, odpowiednio do treści wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, należy złożyć w wymaganym czasie i terminie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo jako skan podpisanych dokumentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@hospicjum.org. W przypadku przesłania oferty jako skan podpisanych dokumentów wymaganych jest niezwłoczne, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, dostarczenie oryginału podpisanej oferty osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera do siedziby Zamawiającego.

Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 06.07.2021r. do godz. 12:00, na adres e-mail: sekretariat@hospicjum.org

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferta najkorzystniejsza, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny i porównania ofert, spełniająca wymagania oraz warunki opisane w treści zapytania i jego załącznikach, zostanie wybrana do realizacji zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
OPINIA TECHNICZNA – OPIS
OPINIA TECHNICZNA – RZUT DACHU
RZUT DACHU – OBSZAR REMONTU DACHU ORAZ MONTAŻU PANELI