Odwiedź nasz kanał FB

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom

Nasza placówka realizuje grant nr OZ-431-1-68/20 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników w Hospicjum Stacjonarnym Towarzystwa Przyjaciół Chorych ,, Hospicjum im św. Łazarza” w Krakowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 72000,00 zł ( słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r

W wyniku realizacji grantu :
Doposażenie stanowisk pracy personelu Hospicjum Stacjonarnego TPCh ,,Hospicjum im. św. Łazarza” oraz jego pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
Posiadanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla personelu i pacjentów (odpowiedniej jakości i liczby) pozwoli na realizację zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV 2. Da poczucie bezpieczeństwa personelowi i zmniejszy poczucie lęku, co w czasie opieki nad chorym, przyjmowanym na krótki okres czasu przed śmiercią do Hospicjum, jest bardzo ważnym czynnikiem.
Zabezpieczenie chorych od zarażeniem się koronawirusem pozwoli im bez dodatkowych cierpień przeżywać ostatnie tygodnie czy dni ich życia. Posiadanie dodatkowych funduszy na zapewnienie dostatecznej ilości potrzebnych do stosowania odpowiednich procedur zalecanych przez Ministra Zdrowia będzie rzutowało dodatnio na trudne warunki opieki hospicyjnej w czasie pandemii, pozwalając na prowadzenie opieki całodobowej bez stałej obawy przed zaistnieniem koronawirusa
w Hospicjum.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Skip to content