Odwiedź nasz kanał FB

Prawa i obowiązki wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do:

  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków
  • zwrotu kosztów finansowych związanych z wykonywanymi zadaniami do pokrycia kosztów szkoleń na które jest skierowany przez Centrum
  • otrzymania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z pełniona posługą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypełniania zadań
  • otrzymania środków ochrony osobistej takich jak np. odzież ochronna
  • zawarcia pisemnego porozumienia
  • otrzymania pisemnego zaświadczenia o pełnionej posłudze
  • otrzymania pisemnej opinii
  • otrzymania urlopu

Wolontariusz ma obowiązek:

  • pracy społecznej, za którą nie pobierane jest wynagrodzenie
  • zachowania w tajemnicy wszystkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza związanych z sytuacja zdrowotną i socjalną osób na których rzecz świadczy pomoc, na temat diagnozy i rokowań o stanie chorych
  • sumienne i staranne wykonywanie zadań
  • dbania o majątek Towarzystwa
  • uczestniczenia w comiesięcznych zebraniach wolontariuszy
  • w przypadku urlopowania, zwrotu identyfikatora
  • traktowania każdego człowieka życzliwie, z zachowaniem zasady bezstronności i nie osądzania nikogo.

W pracy zespołowej nie zajmuje miejsca innych członków, a jedynie uzupełnia ich pracę.

Skip to content