Odwiedź nasz kanał FB

Warunki objęcia opieką

Świadomość pacjenta dotycząca jego realnej sytuacji zdrowotnej (rozpoznania nieuleczalnej choroby, a szczególnie nadchodzącej śmierci) powinna stanowić dla prowadzącego lekarza i chorego naturalny punkt wyjścia do dyskusji dotyczącej możliwości dalszego leczenia. W czasie, gdy maleje faktyczna możliwość wydłużenia życia choremu, leczenie objawowe i działania poprawiające komfort powinny odgrywać coraz większą rolę. W tym czasie kompetentny chory wraz z jego lekarzem prowadzącym mogą rozważyć zmianę głównego celu opieki zdrowotnej z tej, która ma przede wszystkim wydłużać życie (nawet kosztem pogorszenia jego jakości) na opiekę paliatywną. Zmiana głównych celów w opiece medycznej nie może się odbywać bez udziału chorego, chyba, że jest on niekompetentny (np. nie rozumie konsekwencji określonego wyboru). W takich sytuacjach w dyskusji o rozpoczęciu opieki paliatywnej powinni brać udział sprawujący opiekę bliscy chorego.
Opieka hospicyjna ma na celu:

 • poprawę jakości życia chorych osiąganą poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego, duchowego i społecznego,
 • aktywizację do możliwie pełnego życia, pomimo postępu choroby,
 • uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego,
 • wspomaganie rodziny i przyjaciół w ich wysiłku towarzyszenia tym, którzy zbliżają się do kresu życia,
 • pomoc bliskim w przeżyciu okresu żałoby.

Rejestracja chorych do opieki paliatywnej

Opieka stacjonarna czy domowa?
Większość chorych z ciężkim, nieuleczalnym schorzeniem pragnie – o ile to tylko możliwe – pozostać do końca w swoich domach, w otoczeniu najbliższych. Dlatego przed zgłoszeniem chorego na oddział paliatywny (hospicyjny) zawsze należy:

 • określić preferencje chorego co do miejsca opieki,
 • możliwości opiekuńcze rodziny/bliskich,
 • rozważyć czy w miejscu zamieszkania chorego działa hospicjum domowe oraz (po uzyskaniu zgody) zgłosić pacjenta do hospicjum domowego.

Do opieki w warunkach stacjonarnych kwalifikują się chorzy spełniający poniższe kryteria (łącznie):

 • cierpiący z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby (niezależnie od rozpoznania) w jej schyłkowym stadium, a więc z krótką (liczoną tygodniami, rzadziej miesiącami) prognozą dalszego trwania życia (w chorobie nowotworowej – po zakończeniu leczenia przyczynowego),
 • chorzy, którzy wyrazili uświadomioną zgodę na objęcie opieką paliatywną, a więc opiekę, której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia – łagodzenie cierpienia, jakie niesie ze sobą poważna choroba,
 • chorzy, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na trudności w opanowywaniu dolegliwości w tych warunkach lub problemy społeczne (niewydolność opiekuńcza rodziny),

Formalności przy zgłaszaniu chorego do Hospicjum św. Łazarza
Do rejestracji chorego konieczne są:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (skierowanie),
 • dostępne kopie dokumentacji medycznej.

Jeżeli pacjent posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jego kopię należy dołączyć do dokumentacji.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, ul. Fatimska 17 w Krakowie,
 • przesyłając ww. dokumenty na nr faksu 12 641 46 59 lub adres mailowy sekretariat@hospicjum.org

Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, w oparciu o aktualny stan kliniczny, po zbadaniu chorego.
Informacja: tel. 12 641 46 59 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Koszty opieki

Dzięki refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ofiarności tysięcy ludzi dobrej woli wspierających Hospicjum św. Łazarza opieka hospicyjna jest nieodpłatna dla chorego i jego rodziny.

Skip to content